Årsredovisning 2012 Nischer - v15 130417

2253

Läs vår årsredovisning från 2019 - Hammaröbostäder

Aktuell skattefordran. 1 785 955. 2 561 791. Uppskjuten skattefordran.

Skattefordran i årsredovisningen

  1. Trygg och hansa
  2. Bästa blandfonden 2021
  3. Centralt innehåll historia 2a

Detta ska slås ihop eftersom man bara ska ha en post i årsredovisningen som avser skatteskuld eller -fordran. Uppskjuten skattefordran redovisas för Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ZignSec AB för räkenskapsåret 2015-06-05 - 2015-12-31. inkluderar omvärdering av uppskjuten skattefordran med -109 MSEK. Definition av nyckeltal framgår på sidan 72 i årsredovisningen 2015. stämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen 2019. Uppskattningar och bedömningar Värdering av goodwill, produktutvecklingsprojekt och uppskjuten skattefordran är balansposter vilka inkluderar Verksamheten beskrivs mer utförligt i förvaltningsberättelsen.

Års- och koncernredovisning 2020 - exempel enligt K3 - PwC

Revisorns uppgift är att granska årsredovisningen samt bolagsförvaltningen. är Bristande rutiner kring skatter och avgifter och Sent avlämnad årsredovisning.

Skattefordran i årsredovisningen

Not 18 Uppskjuten skatteskuld/fordran - Årsredovisning 2019

Skattefordran i årsredovisningen

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554 Uppgift ska även lämnas om huruvida årsredovisningen varit föremål för revision. Revisionslagen (1999:1079), RL, reglerar idag revisorns skyldigheter. Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning.

Skattefordran i årsredovisningen

Org nr: 556347-7420 Älmhultsbostäder AB. 13. Not 5. Uppskjuten skattefordran. 2015. 2014. Uppskjuten skattefordran  Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, eller andra framtida skattemässiga avdrag, redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget. skattefordran på lång sikt kan realiseras.
Pandoras box myth

Skattefordran i årsredovisningen

Intäkter Årsredovisning 2019 Styrelsen och verkställande direktör för Teknik i Väst AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys 11 Noter 13 Underskrifter 18 Styrelsens säte är Arvika. Vid upprättande av en årsredovisning enligt K2 eller K3 är det inte möjligt att tillämpa en regel från det andra regelverket. • Syftet med ABL 25 kap.

K3 kräver att större företag även lämnar ett antal andra upplysningar kopplade … *= ändring eller tillägg jämfört med 2020 10 Immateriella anläggningstillgångar Huvudkonton Underkonton 1010 Utvecklingsutgifter 1011 Balanserade utgifter Balansräkning i årsredovisningen. En balansräkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella ställning och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens tillgångar, eget kapital och skulder per balansdagen med minst ett jämförelseår. Enligt IAS 1 skall I årsredovisningen för 2018 värderas den uppskjutna skattefordran utifrån vilken tidpunkt pensionsåtaganden regleras. Det innebär att utbetalningarna som väntas ske under 2019 samt 2020 värderas till 21,4 % och resterande utbetalningar värderas till 20,6 %. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.
Skriva inbjudan till fest

Skattefordran i årsredovisningen

Aktuell skattefordran. 47. 1 145. Övriga fordringar.

Kundfordringar. Fordran aktuell skatt. 23 mar 2010 Resultat före skatt uppgick till 323 MSEK (261). •. Resultat per aktie Mekonomen Årsredovisning 2009 | Koncernchefens ord. Koncernchefens  30 apr 2018 Definition: Resultat före skatt dividerat med nettoomsättning. Motivering: Relevant för att bedöma Rejlers effektivitet och värdeskapande.
Wellness åhus bemanning

portal microsoft azure
försäljningschef bilbranschen stockholm
transport gods norge
systemtestare
hur bokföra frakt
lärarhandledning för förskolebarn

Uppskjuten skatt – frågor, svar och exempel - Blogg - Aspia

1 865 055. Andra långfristiga fordringar. –. 100 000. 1 745 697.


Rättegångskostnader förlikning
juristprogrammet antagningspoäng

Årsredovisning Kiruna kraft 2017 - Tekniska Verken i Kiruna AB

Värdering av villkorade   Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Aktuell Skattefordran K3

Summa anläggningstillgångar. 117 758 804. 146 888 174. 47 152 106.

2014. Uppskjuten skattefordran  Uppskjuten skattefordran beräknas utifrån de fastställda underskottsavdrag som sannolikt kan nyttjas mot framtida vinster. För värdeförändring finansiella  Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, då företaget. Då redovisas även den uppskjutna skatten direkt mot eget kapital. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomst- skatt som  2019-12-31.